مرور برچسب

یهودیان کریستف کلمب

یهودیان و کریستف کلمب و واسکو داگاما

به گزارش «مبلغ»، تهاجم به اندلس آخرین سرمایه‌گذاری مالی سران یهودی در توسعه‌طلبی تاراجگرانه حکمرانان و الیگارشی اروپا نبود. این تجربه موفق، حرص دستیابی به ثروت‏‌های کلان از راه غارت را شعله‌ورتر ساخت.…