مرور برچسب

کنجکاوی بچه ها

چرا بچه ها زیاد حرف می زنند؟

مبلغ/ خیلی از والدین از حرف زدن زیاد بچه هایشان شکایت می کنند ، گاهی پیش می آید صبرشان را نیز از دست می دهند و بی حوصله می شوند.