مرور برچسب

کشف حجاب

دستاورد رضاخانی که به حصر زنان در پستوی خانه‌ها کشید/ «کشف حجاب» و امنیت‌زدایی از…

مبلغ/ آن دستاوردی که رضاخان مدعی شد در زمینه حقوق زنان به آنها اعطا کرده است، زمینه حصر بیش‌تر زنان در پستوی خانه‌ها را فراهم کرد چرا که بستر فعالیت زنان از امنیت را تهی کرد. برداشتن روسری از سر زنان…