مرور برچسب

کتاب اسرار علم حروف

معرفی کوتاه از کتاب اسرار علم حروف در فتوحات مکیه ابن عربی اثر حسین توفیقی

مبلغ/ یکی از بخش‌های فتوحات مکیه ابن عربی بخشی است که او از اسرار حروف سخن می‌گوید و با توجه به آنها از اموری غیبی پرده می‌گشاید. بسیاری از این اسرار حروف برای دانشمندان و حتی بزرگانی در قامت نصر حامد…