مرور برچسب

کاهش فرزندآوری

کاهش فرزندآوری و نقش باورهای غلط

مبلغ/ زادآوری در کشور ما نسبت به چند دهه اخیر کاهش زیادی یافته است و بسیاری از افراد آن را ناشی از مشکلات اقتصادی جامعه می‌دانند؛ هرچند نباید از نقش باورهای غلط هم به آسانی گذشت.

کاهش فرزندآوری مولود افزایش سن ازدواج

مبلغ/ تشکیل خانواده بر مسئله جمعیت تأثیرگذار است و با خروج متولدین دهه ۶۰ از سن ازدواج و افزایش آمار تجرد قطعی در کشور بیم آن می رود که برنامه ریزی های جمعیتی به درستی محقق نشود. سن ازدواج به‌طور…