مرور برچسب

کاخ کنگره

چه کسی سزاوار بخشیده‌شدن است؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، آیا کسی که در زندگی‌اش مرتکب خطایی می‌شود دیگر هیچ‌وقت می‌تواند به آدمی معمولی در جامعه تبدیل شود؟ در بیشتر موارد، چنین بازگشتی ناممکن است. آن خطا برچسبی روی شخصیت فرد می‌چسباند که هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را…