مرور برچسب

کابوس شبانه

خواب دیدن زیاد نشانه چیست؟

مبلغ/ همه انسان‌ها در طول خواب، رویا می‌بینند. آنچه در افراد مختلف متفاوت است، محتوا و حجم خواب‌ها و میزان یادآوری این رویا‌ها بعد از بیدار شدن است.