مرور برچسب

هومر

بهتر است بگذارید شیطان بر جلسه‌هایتان ریاست کند

 مبلغ/ گرچه «جلسۀ اداری» پدیدۀ نسبتاً جدیدی است، انسانها از دیرباز برای اخذ تصمیمات خود گردِ هم آمدهاند و شعرا و نویسندگان اَعمال آن‌ها را در آثارشان نقل کردهاند. ایلیاد، یکی از پایه های ادب غرب، با…