مرور برچسب

نیروی کار

سالمندی جمعیت تهدیدی برای اقتصاد و سلامت

مبلغ/ یکی از مهمترین تهدیدهای بالقوه نظام سلامت در تمامی کشورهای دنیا پیری جمعیت و شیوع سالمندی است. اهمیت ساختار جمعیت و پویایی آن از این منظر است که محور تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی بر…