مرور برچسب

نهاد سنتی دین

نگاهی به زندگی و آرای طاهر بن عاشور؛ روشنفکری در دل نهاد سنتی دین!

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، «طاهر بن عاشور» یک نام عادی در فرهنگ اسلامی نیست بلکه تاریخ و جهاد علمی و معرفتی او با یکی از مهم ترین مراکز و یکی از بارزترین نمادهای فرهنگی نیمه اول قرن بیستم گره خورده است و آن دانشگاه «الزیتونه» است.…