مرور برچسب

نقد

قدسی کردن جنگ مانع نقد آن شده است

مبلغ/ یک نویسنده ادبیات دفاع مقدس گفت: قدسی کردن یک واقعه تاریخی باعث شده نتوانیم جنگ را نقد کنیم و هنوز کتاب انتقادی آکادمیک درباره تجربیات شیرین و تلخ جنگ نداریم.