مرور برچسب

نظریه فرگشتی

تناقضات دیدگاه داوکینز درباره اصل انتخاب طبیعی

مبلغ/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: اصل انتخاب طبیعی از نظر داوکینز کر و کور است، بنابراین نمی‌تواند عامل نظم هستی باشد و به همین دلیل است که خودِ داروین هم هیچگاه اصل انتخاب طبیعی را در برابر خدا قرار نمی‌دهد.