مرور برچسب

نظام جهانی

تمدن‌ها در معرض بازتفسیر قرار گرفته‌اند/ دیدگاه والرشتاین درباره نظام جهانی

مبلغ/ معاون پژوهشی ایسپا اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم اگر امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مدرنیته به همه اجزای آن رسوخ کرده بنابراین آن را جهانی یکدست بنامیم زیرا تمدن‌ها در معرض بازتفسیر…