مرور برچسب

نظام تأمین مالی

نگاهی به نظام تأمین مالی اسلامی در سنگال

مبلغ/ به رسمیت شناخته شدن خدمات تأمین مالی اسلامی در سنگال بیش از سه دهه به طول انجامید تا اینکه در ۲۰۱۲، دولت داکار به قانون مالیات عمومی خود اجازه داد تا عملیات تأمین مالی اسلامی به عنوان روش انجام…