مرور برچسب

ناسازگاری والدین

ناسازگاری والدین زمینه بزه‌کاری فرزندان را فراهم می‌کند

مبلغ/ روان‌درمانگر و مشاوره خانواده با بیان اینکه ناسازگاری والدین با یکدیگر باعث کاهش صمیمت و آرامش در محیط خانواده و طبیعتا بی‌توجهی به کودکان می شود، تاکید کرد: تداوم مشاجره پدر و مادر به تدریج زمینه را برای بروز بزهکاری و آسیب‌های…