مرور برچسب

مفاخر فرهنگی ایران

آیت الله سیدرضی شیرازى حاصل شجره پاکی است که در رأس آن مرحوم سید حسن شیرازى قرار دارد

مبلغ/ آیت االله العظمى سید جعفر ســـبحانى در مراسم بزرگداشت آیت الله سیدرضی شیرازى با اشـــاره به آیه ۱۱ سوره مجادله گفت: خداونـــد در این آیه، ملاک تکریم و عظمت را دو چیز قرار داده، یکى ایمان و دیگرى علم. آیت االله ســـید رضى شیرازى حاصل…