مرور برچسب

معنویت نوین

آیا می توان بدون دین به معنویت رسید؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از اسلام کوئست، پرسش: اکنون در جامعه ما معنویت بدون دین از طریق برخی کتاب ها ترویج می شود، این افراد (spirituals) با بررسی دین های مختلف بدون پیروی از دین خاصی بر اساس حکم عقل خود تصمیم می گیرند. اولاً: خوشحال می شوم…