مرور برچسب

معتاد عاطفی

چرا «معتاد عاطفی» می‌شویم؟

مبلغ/ بسیاری از افراد دوران کودکی خود را در خانه یا محیطی گذرانده‌اند که توقع آن را نداشته‌اند و بسیاری از خانه‌ها، درگیر بی‌ثباتی‌های عاطفی، اضطراب و نگرانی و محیطی مملوء از غم یا وحشت برای کودک…