مرور برچسب

مصر

رد پای اصول حکمرانی‌ایرانشهری در‌ دیار مصر

مبلغ/ تأثیر اندیشه سیاسی ایرانشهری بر نگرش‌های اعراب پیش از اسلام و نیز بر سیاست‌ورزی های آنان در عهد اسلامی، آشکارتر از آن است که نیازمند گفتگوهای زیادی باشد،‌ چنان که ابن قتیبه دینوری در کتاب عیون…