مرور برچسب

مسلمانان عراقی

فرودگاه بغداد؛ ساعت یک و ۲۰ دقیقه بامداد!

مبلغ/ دقیقا همین لحظه بود؛ ساعت یک و ۲۰ دقیقه بامداد ۱۳ دی؛ فرودگاه بغداد! سیاهی شب اطراف فرودگاه را در برگرفته بود که یکدفعه صدای انفجاری بلند سکوت سنگین فضا را درهم شکست و حادثه‌ای تلخ رقم خورد.