مرور برچسب

مساجد سوئیس

سوئیس و خیریه‌هایی از قرون وسطی

مبلغ/ سازمان‌های خیریه سوئیس با قدمتی از قرون وسطی در مسیحیت ریشه دارند و به ویژه در ایجاد و پشتیبانی از بیمارستان‌ها، جمع‌آوری صدقه و نگهداری از کودکان بی‌سرپرست فعالیت می‌کردند.