مرور برچسب

ماه تولد

از خودگذشتگی متولدین کدام ماه بیشتر است؟

به گزارش «مبلغ»، خبر فوری نوشت: همسر فداکار توجه زیادی به خواسته های شما دارد. در بسیاری از افراد از خودگذشتگی بخش جدایی ناپذیر از آنها است زیرا این خصوصیت با ماه تولدشان رابطه مستقیم دارد. آیا…