مرور برچسب

مارتین هایدگر

گزارشی تاریخی از تحولات فکری فیلسوفان

مبلغ/ وحدت فلسفه و وحدت کلام نبی و فیلسوف، جوهره برنامه فلسفی فارابی در دوره اول تفکرش است؛ برنامه‌ای که بعدها از آن عدول و عبور کرد. فارابی متقدم برای حکیم نوعی مصونیت در تفکر قائل است؛ چراکه ازنظر…