مرور برچسب

فلسفه اشراقی

تأثیر مهم فلسفه ایران باستان بر نظام‌های فلسفی اشراقی و صدرایی

مبلغ/ احمد پاکتچی با تأکید بر اینکه فلسفه ایران باستان بر دو نظام فلسفی اشراقی و صداریی تأثیر گذاشته، بیان کرد: اساساً فلسفه ایران باستان از این حیث که در دو نظام فلسفی ما؛ یعنی فلسفه اشراقی و صدرایی اثر ماندگار برجای گذاشته حائز اهمیت است…