مرور برچسب

فروزانفر

احیاگر آثار ادبیات و حکمت کلاسیک ایران

مبلغ- درباره بدیع الزمان فروزانفر گفته‌اند که هیچ علمی در پیش و پس از اسلام نبود که او نداند. به همین دلیل بجز تدریس و پرورش شاگرد، در زمینه احیای آثار ادبیات و حکمت کلاسیک ایران تلاش بسیار کرد.