مرور برچسب

فرقه

فرقه‌ها برای شستشوی مغزی پیروانشان چه می‌کنند؟

مبلغ/ محسن یوسفی‌کیا، پژوهشگر فِرَق گفت: یکی از کار‌هایی که در فرقه‌ها انجام می‌گیرد ایجاد ترس است؛ یعنی اعضای فرقه همیشه از رهبر فرقه و ارکان فرقه ترس دارند و حتی برای خودشان حق اعتراض قائل نیستند.