مرور برچسب

علم و تکنولوژی

کارکرد دین در دنیای مدرن چگونه است؟

مبلغ/ به نظر شما آیا دین می‌تواند در دنیای مدرن کارکردهای مثبت داشته باشد؟ در این صورت آیا می‌توان از اسلام تعبیری منطبق با نیازهای بشر عصر مدرن ارائه داد؟