مرور برچسب

عقد نکاح

همباشی یا ازدواج سفید همان زنا است

مبلغ/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: هم‌باشی برگرفته از سبک زندگی غربی است و به هیچ عنوان، نکاح حتی نکاح معاطات محسوب نمی‌شود.