مرور برچسب

عصر تحول

دین در دنیای مدرن امروز چه کار کردی دارد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از اسلام کوئست، پرسش: با توجه به دنیای مدرن و عصر متحول امروز، آیا دین هنوز کارکرد دارد؟ پاسخ اجمالی این پرسش از دو منظر قابل پاسخ گویی است. یکی از منظر تئوریک، و دیگری از…