مرور برچسب

عالم ربانی

زندگی به دور از جهنمی عجیب و تکیه‌گاه عنکبوت‌ها

مبلغ- سید رضا بهاءالدینی یکی از فقیهان و عارفان برجسته شیعی به شمار می‌رفت که با تدریس علوم دینی و به کارگیری روشی خاص، شاگردان مبرز و اندیشوری تربیت کرد به گونه‌ای که بسیاری از آنان امروز از خدمتگزاران صدیق ایران هستند.