مرور برچسب

شکنجه بانوان مبارز

شکنجه بانوان مبارز در زندان های ساواک/زنان انقلابی چطور شرایط را تحمل می‌کردند

مبلغ/ زندانیان را دور دایره آویزان می کردند و می زدند و بعد هم دور دایره می دواندند. دور دایره نزده کشیده بودند که کسی خودش را پایین نیاندازد. صدایی که آنجا ایجاد می شد، به طور هولناکی داخل بندها و…