مرور برچسب

سکولاریسم اخلاقی

سکولاریسم اخلاقی در خوانش سکولاریسم

مبلغ/ در حقیقت می توان ریشه های تمایز میان حیطه ها دنیوی و معنوی را در کتاب انجیل عهد جدید یافت. در این کتاب موعظه ای از عیسی نقل می شود که می گوید: “امور سزار را به سزار، و امور خدا را به خدا…