مرور برچسب

سند تحول بنیادین

مسئله شناسی؛ پیش نیاز تحول در مدارس روستایی

مبلغ/ طبق اصل سی ام قانون اساسی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموزان کل کشور باید از آموزش رایگان و عمومی برخوردار بوده و معلمان حرفه ای و آموزش دیده، امکانات یکسان و متوازن آموزشی و…