مرور برچسب

سلوک معنوی

قرآن حقیقتی وحیانی متأثر از نفس پیامبر(ص) است

مبلغ/ قرآن‌پژوه مقیم اسکاتلند گفت: یک نظریه درباره ماهیت وحی این است که پیامبر(ص) فقط یک پستچی نبوده بلکه نفس پیامبر(ص) بر روی آن تاثیر گذاشته است، یعنی حقیقتی بر نفس پیامبر نازل شده است و کلمات وحی…