مرور برچسب

سرزمین‌های عثمانی

بازچاپ کتابی جذاب در حوزه مطالعات عثمانی

به گزارش «مبلغ» به نقل از پایگاه مطالعات عثمانی: تاثیری که شرق شناسان و مطالعات مستشرقانه بر فهم جهان غرب از شرق و خود شرقیان از خودشان داشت مساله ای پوشیده نیست. شرق شناسی به مثابه یک گرایش آکادمیک…