مرور برچسب

ساز و نان

تکلیف «خمینی ای امام» چیست؟

مبلغ/ «موسیقی» نقل محافل این روزهاست؛ مقوله‌ای که هنوز صراحتا تکلیف ما با آن مشخص نشده است. هنری که در برخی مراسم گل سر سبد است اما گاهی هم بشدت مورد مذمت و غضب برخی قرار می‌گیرد.