مرور برچسب

زن‌سالاری

فمنیسم و کج‌فهمی‌های ایرانی آن

مبلغ/ در جامعه ایران، نمونه همین مسأله در مناسبات قدرت در خانواده قابل مشاهده است. برخی از زنان می کوشند با توسل به برخی از قوانین خانواده، مرد را تحت سیطره در بیاورند و تقسیم قدرت را در خانواده در قالب زن‌سالاری به سود خود قبضه کنند. در…