مرور برچسب

زندگی موفق‌

چه کسانی در زندگی موفق‌ هستند و رضایت دارند؟

مبلغ/ یک مشاوره خانواده گفت: بین گروه‌های مختلف مردم ‌داریم کسانیکه موفق هستند اما احساس رضایت و خوشبختی ندارند؛ وقتی کسی احساس خوشبختی می‌کند که نسبت به دارایی‌ها، سرمایه‌ها و ظرفیت‌هایش به میزان و…