مرور برچسب

روزه داری

روزه داری، تمرینی برای کنترل خشم

مبلغ/ یک روانشناس گفت: ایمان و صبر موجب می‌شود که انسان روابط بین فردی خود را با کنترل و فکر بیشتری هدایت کند. زمانی که روزه دار سعی می‌کند خشم خود را کنترل کند یا حق دیگران را ضایع نکند؛ تمرین مناسبی…