مرور برچسب

رساله قُشیریه

رساله قُشیریه

مبلغ- رساله قُشیریه یکی از منابع مهم تصوف اسلامی است که به وسیله ابوالقاسم قشیری از علما و محدثان بزرگ سده پنجم هجری به زبان عربی نوشته و توسط ابوعلی عثمانی یکی از شاگردانش ترجمه و با تصحیح و راهنمایی…