مرور برچسب

دین صحیح انسانی

دین صحیح انسانی، عقلانی و اخلاقی است/ مداخله فیلسوفان در کشفیات عرفا

مبلغ/ ناصر مهدوی برای دینداری سه خصوصیت را برمی‌شمارد؛ نخست اینکه دین باید انسانی باشد و حرمت و شأن انسان را حفظ کند. دوم، دین عقلانی می‌تواند به غرض رسول خدا(ص) نزدیک باشد و سوم هم اینکه دین باید اخلاقی باشد.