مرور برچسب

دینداری زیارتی

دینداری زیارتی و جریان اصلاح دینی

مبلغ/ دینداری زیارتی دینداری‌ای است که حجم زیارت جای را بر سایر اجزای نظام دینداری تنگ کرده است؛ به این معنا که مناسک زیارت تقریباً تهذب و تزکیه، پرواهای اخلاقی و پارسایی‌های قرآنی، علم‌جویی، شفقت بر…