مرور برچسب

دوران صفویه

فراز و فرودهای رابطه فقه و موسیقی از صفویه تا جمهوری اسلامی

مبلغ/ پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با اشاره به اینکه پیوند بین موسیقی و مذهب از صفویه به این سو باعث شد محملی برای بقا و حتی رشد موسیقی فراهم شود، گفت: آنچه که امروزه شاهد آن هستیم روشن نبودن مرزها و قواعد فعالیت در حوزه موسیقی است و…