مرور برچسب

دموکراسی‌

«موانع حضور زنان در حکومت‌ها» چیست؟

مبلغ/ کتاب «موانع حضور زنان در حکومت‌ها» ویراسته «آوری الیزابت هرت» است و در آن گروهی از نویسندگان مساله موانع حضور زنان در حکومت‌ها را با نگاهی به حکومت‌های سراسر دنیا از آمریکای شمالی تا شرق آسیا…