مرور برچسب

درک متقابل

انتخاب مشاور خوب نسبی است

مبلغ/ یک روانشناس گفت: امکان دارد مشاوری برای یک نفر خوب باشد، ولی برای فرد دیگری مناسب نباشد، مشاور و مراجعه کننده باید به درک متقابل برسند.