مرور برچسب

دختران بابایی

هوای دخترت را نداشته باشی، هوایی می شود آقای پدر!/ویدئویی برای باباهای دختردار

مبلغ/ از قدیم الایام گفته اند و شنیده ایم که دختران بابایی اند. اگر ماجرا برعکس باشد و پدرها دختری باشند، عالی می شود. کارشناسان مشاور و مذهبی هم عقیده اند که محبت والدین به ویژه پدرها بهترین شیوه و سپر دفاعی برای حفظ فرزندان مونث خانواده…