مرور برچسب

خوارج متخیّل

خوارجِ متخیّل: فرقه‌های اسلامی و مسأله تکفیر

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، تاریخنگاران اندیشه‌های دینی ـ یا همان نویسندگان مجموعه‌های موسوم به ملل و نحل ـ نام فرقه‌ی خوارج را با تکفیر بی‌پروای سایر مسلمانان گره زده‌اند. به گونه‌ای که از دور چنین به نظر می‌آید که سایر فِرَق،…