مرور برچسب

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان شیعه در الاحساء عربستان

مبلغ/ کشور عربستان از جمله کشورهایی است سیاست تبعیض در حق مردم خود از جمله مناطق شیعه نشین را اعمال می کند و در اجرای این سیاست های هیچ حدی را رعایت نمی کند. اما اینبار مقصد آل سعود سرکوب تشکل‌ها و…

افزایش خشونت در جامعه آلمان

مبلغ/ آمارهای رسمی نشان می دهد، خشونت در جامعه آلمان که به ویژه پس از همه گیری کرونا افزایش یافته بود، در ماه های اخیر به سطح نگران کننده ای رسیده است.

چه عواملی خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند؟

مبلغ/ چشمان قرمز، دستان لرزان، صدای در گلو خفه شده و انباشت هزاران درد نهفته در سینه وجه مشترک زنان خشونت دیده است که به هزاران دلیل نانوشته، سکوت را بر کشاندن موضوع به دادگاه ترجیح داده‌اند.