مرور برچسب

خشونت جنسی

چه عواملی خشونت علیه زنان را تشدید می‌کند؟

مبلغ/ چشمان قرمز، دستان لرزان، صدای در گلو خفه شده و انباشت هزاران درد نهفته در سینه وجه مشترک زنان خشونت دیده است که به هزاران دلیل نانوشته، سکوت را بر کشاندن موضوع به دادگاه ترجیح داده‌اند.