مرور برچسب

حکمت و فلسفه

آیت‌الله سیدرضی شیرازی؛ نماینده حکمت در تهران

مبلغ/ منوچهر صدوقی‌سها به ارائه توضیحاتی در زمینه ابعاد شخصیتی آیت‌الله سیدرضی شیرازی و سابقه آشنایی خود با وی پرداخت و بیان کرد: ایشان در فلسفه در خدمت اعاظم بزرگی بودند و عرفان را نیز در خدمت فاضل…